Zasady ładu korporacyjnego

Zgodnie z Regulaminem GPW, Play Communications S.A. („Emitent”), jako spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powinien stosować zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Treść „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” dostępna jest pod linkiem: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf . Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 to zbiór rekomendacji i zasad postępowania organów zarządzających spółek publicznych i ich akcjonariuszy. Regulamin GPW oraz uchwały Zarządu i Rady GPW wskazują, w jaki sposób spółki publiczne ujawniają informacje, dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz zakresu informacji, które są publikowane. Zgodnie z właściwymi przepisami, Emitent zamierza, co roku, publikować oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które będzie stanowić element sprawozdania Zarządu z działalności Play Communications S.A. za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, Emitent ma obowiązek opublikowania tej informacji w formie raportu bieżącego, zgodnie z logiką zasady „stosuj lub wyjaśnij” (ang. comply or explain). W strukturze organizacyjnej Grupy, Zarząd Emitenta pełni funkcje nadzorcze, natomiast bieżącym zarządzaniem Grupą zajmuje się spółka operacyjna P4 sp. z o.o. („P4”). W związku z powyższym, zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 w zakresie obowiązków zarządu i rady nadzorczej spółek publicznych są stosowane odpowiednio przez Zarząd P4 w odniesieniu do obowiązków zarządu oraz przez Zarząd Emitenta, w odniesieniu do obowiązków rady nadzorczej.

Załączniki

Dłonie nad dokumentami