Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Play Communications S.A. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały Zarządu GPW nr 1110/2018 z dnia 5 listopada 2018 r., na podstawie której Zarząd GPW dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 204.450 (dwieście cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda („Akcje”). Jednocześnie, Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje z dniem 7 listopada 2018 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 listopada 2018 r. rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem „LU1642887738”.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR

Resolution (PDF)