Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Rada Dyrektorów”) („Spółka”), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz art. 10(b) Luksemburskiego Prawa o Ofertach Przejęcia z dnia 19 maja 2006 r. („Prawo o Ofertach Przejęcia”), przekazuje do publicznej wiadomości zatwierdzone jednogłośnie stanowisko Rady Dyrektorów Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego na podstawie art. 6(1) Prawa o Ofertach Przejęcia w związku z art. 90a ust. 2 Ustawy, w dniu 21 września 2020 r. przez Iliad S.A. („Stanowisko”) („Wezwanie”) wraz z opinią J.P. Morgan Securities plc w przedmiocie ceny oferowanej za akcje Spółki w Wezwaniu (tzw. fairness opinion) („Opinia”).

Stanowisko wraz z Opinią stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 80 ustawy, art. 10(b) Prawa o Ofertach Przejęcia.

Załączniki:

Stanowisko Rady Dyrektorów Play Communications S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 21 września 2020 r. przez Iliad S.A.

Opinia J.P. Morgan Securities plc w przedmiocie ceny oferowanej za akcje Spółki w Wezwaniu.

Stanowisko Rady Dyrektorów Play Communications S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 21 września 2020 r. przez Iliad S.A. (PDF)   

Opinia J.P. Morgan Securities plc w przedmiocie ceny oferowanej za akcje Spółki w Wezwaniu. (PDF)